ډیپارتمنټونه

انجنيري پوهنځي څانګې

انجنيري پوهنځی اوس مهال د لاندې څلورو څانګو لرونکی دی، چې لومړۍ درې څانګې د لیسانس په کچه اړونده رشتو کې مسلکي انجنیران ټولنې ته د خدمت په موخه وړاندې کوي او څلورمه (عمومي او تخینکي مضامینو څانګه) د لومړيو درېو رشتو لپاره د ساینسي او عمومي مضامینو د تدریس او په نوموړو مضامینو کې د علمي څېړنو ترسره کولو چارې پر مخ وړي.

image