ډیپارتمنټونه

د حقوقو او سیاسي علومو پوهنځي څانګې او علمي برنامې

د فراغت څانګې:

اداره او دیپلوماسي څانګه- لیسانس دوره

قضاء او څارنوالۍ څانګه- لیسانس دوره

قضاء او څارنوالۍ څانګه- ماسترۍ دوره

دیپارتمنتونه

۱- د عامه حقوقو دیپارتمنت

پوهنوال محمد ايمل حقمل د عامه حقوقو دیپارتمنت آمر

۲- د خصوصي حقوقو دیپارتمنت

پوهندوی شمس الاسلام شمس صافی د خصوصي حقوقو دیپارتمنت آمر

۳ - حقوق جزا او جنايي علومو دیپارتمنت

پوهنیار صفی الله صالح عربزی د حقوق جزا او جنايي علومو دیپارتمنت آمر

۴- د نړیوالو اړیکو دیپارتمنت

پوهنمل بلال بدلون د نړیوالو اړیکو دیپارتمنت امر

د قضاء او څارنوالۍ څانګې د ماسترۍ برنامې آمریت

پوهاند احمد ګل واثق د قضاء او څارنوالۍ څانګې د ماسترۍ برنامې آمر

د شپې برنامې آمریت

پوهنیار عدالت مومند د شپې برنامې آمر