د وترنري علومو پوهنځي علمي کادر بست اعلان!

19 وری, 1398

(( د ننګرهار پوهنتون د بشري سرچینو آمریت د استخدام لوی مدیریت خبرتیا ))

د ساینس پوهنځي علمي کادر بست اعلان!

19 وری, 1398

(( د ننګرهار پوهنتون د بشري سرچینو آمریت د استخدام لوی مدیریت خبرتیا ))

 د ننګرهار پوهنتون د بشري سرچینو آمریت د استخدام لوي مدیریت خبرتیا!

10 وری, 1398

د ننګرهار پوهنتون ریاست په لاندې کمبود بستونو کې د وړتیا له مخې  اشخاصو ته اړتیا لري.

 د ننګرهار پوهنتون د بشري سرچینو آمریت د استخدام لوي مدیریت خبرتیا! 

10 وری, 1398

د ننګرهار پوهنتون ریاست په لاندې کمبود بست کې د وړتیا له مخې په کار پوهه او لایقو اشخاصو ته اړتیا لري.

د ښوونې او زوزنې پوهنځي علمي کادر بست اعلان!

25 کب, 1397

(( د ننګرهار پوهنتون د بشري سرچینو آمریت د استخدام لوی مدیریت خبرتیا ))

پاڼې