د ساینس پوهنځي علمي کادر بست اعلان!

09 مرغومی, 1397

(( د ننګرهار پوهنتون د بشري سرچینو آمریت د استخدام لوی مدیریت خبرتیا ))

د ښوونې او زوزنې پوهنځي علمي کادر بست اعلان!

05 مرغومی, 1397

(( د ننګرهار پوهنتون د بشري سرچینو آمریت د استخدام لوی مدیریت خبرتیا ))

د ساینس پوهنځي علمي کادر بستونو اعلان!

09 مرغومی, 1397

(( د ننګرهار پوهنتون د بشري سرچینو آمریت د استخدام لوی مدیریت خبرتیا ))

د انجینري پوهنځي علمي کادر بستونو اعلان!

04 مرغومی, 1397

(( د ننګرهار پوهنتون د بشري سرچینو آمریت د استخدام لوی مدیریت خبرتیا ))

دوترنري علومو پوهنځي لابرانت(تکنیشن) خبرتیا

25 لیندۍ, 1397

(( د ننګرهار پوهنتون د بشري سرچینو آمریت د استخدام لوي مدیریت خبرتیا ))

پاڼې