په ننګرهار کې دنږدې ۵زره محصلینو څخه دازمایښتي کانکور ازموینه واخیستل شوه
اووه څلويښت تنه د ماسټرۍ له دورې فارغ شول
په ننګرهار پوهنتون کې دلومړي ځل لپاره دمحصلينو له خوا يو شمېر څېړنې تر سره شوي دي
Nangarhar University - Information
سباوون ننګرهاری اوسنی تعلیمي نظام بدلول غواړي
Admission Open at Oruj Women's College --Afghanistan's first women higher education Institute
Plantation at Pul e Technic University- Plant A Tree Afghanistan (PATA) 2017
Admission Open at Oruj Women's College --Afghanistan's first women higher education Institute
Plantation at Pul e Technic University- Plant A Tree Afghanistan (PATA) 2017

Pages