ریاست پوهنتون ننگرهار:

مقام ریاست پوهنتون ننگرهار که مسؤلیت و رهبری تمام امور این پوهنتون را به عهده دارد؛ در حال حاضر پوهنوال ببرک میاخیل رئیس این پوهنتون می باشد که از از تاریخ (9/6/1394) خورشیدی بدینسو وظیفۀ مذکور را به پیش میبرد.

 

پوهنوال ببرک میاخیل رئیس پوهنتون ننگرهار

در چوکات مقام ریاست آمریت دفتر، مدیریت تحریرات، آرشیف، بورس ها و عرایض مصروف فعالیت اند.