په ننګرهار کې دنږدې ۵زره محصلینو څخه دازمایښتي کانکور ازموینه واخیستل شوه