تاریخچه‌ی پوهنتون ننگرهار

پوهنتون ننگرهار

پوهنتون ننگرهار در سطح کشور دوم مرکز بزرگ علمی و اکادمیک می باشد. تهداب این پوهنتون در (17) میزان سال (1342) خورشیدی در دوران حکومت اعلحضرت محمد ظاهر شاه توسط شادروان علی احمد پوپل وزیر معارف وقت، در ساحۀ شیشم باغ شهر جلال آباد نهاده شد. برای بار اول پوهنځی‏‏ طب ایجاد شد که (48) تن شاگرد داشت و امور درسی این پوهنځی‏‏ توسط پنج استاد امریکایی و سه افغان به پیش برده می شد. با گذشت زمان پوهنځی‏‏ های انجینری، زراعت، تعلیم و تربیه، زبان و ادبیات، اقتصاد، شرعیات، حقوق و علوم سیاسی، وترنری، ساینس، کمپیوتر ساینس، ژورنالیزم و پوهنځی‏‏ پالیسی و ادارۀ عامه ایجاد شد. در حال حاضر پوهنتون ننگرهار (13) پوهنځی‏‏ دارد که در (73) رشته (14004) تن محصل مصروف آموزش می باشد و امور تدریسی این پوهنتون توسط (467) استاد به پیش برده می شود.

از روند فعالیت های علمی این پوهنتون (54) سال می گذرد. دست آوردهای بزرگ جد و جهد این نیم قرن در رشته ها و مسلک های مختلف پرورش و پیشکش (23005) تن کادر علمی به جامعه می باشد.

تشکیل اداری:

  • ریاست پوهنتون ننگرهار
  • معاونیت امور علمی
  • معاونیت امور محصلان
  • معاونیت اداری و امور مالی

 

ریاست پوهنتون ننگرهار:

 

 

 

 

معاونیت امور علمی:

.

 

در چوکات معاونیت علمی سیزده پوهنځی‏‏، آمریت استادان، تحقیقات علمی و تضمین کیفیت فعالیت های علمی شان را به پیش می برند.

پوهنتون ننگرهار (73) دیپارتمنت و (467) تن استاد دارد که تقسیم آن ها به اساس درجۀ تحصیل قرار ذیل می باشند:

 

داکتر

ماستر

لیسانس

22

236

209

 

 

تقسیم استادان به اساس رتبۀ علمی:

پوهاند

پوهنوال

پوهندوی

پوهنمل

پوهنیار

پوهیالی

نامزد

27

39

74

76

108

141

2

 

 

از این جمله (16)  تن آن اناث می باشد.

 

معاونیت امور محصلان:

 

 

 

در چوکات معاونیت امور محصلان آمریت امور محصلان، سپورت و تربیت بدنی و مدیریت های مربوطه فعالیت می نمایند.

 

معاونیت اداری و امور مالی:

 

 

در چوکات معاونیت اداری و امور مالی آمریت منابع بشری، خدمات و تدارکات، مالی و محاسبه، ارتباطات و آگاهی عامه، کتابخانه و تکنالوژی معلوماتی، فارم زراعتی، کلنیک صحی و شفاخانۀ تدریسی پوهنتون فعالیت می نمایند. در چوکات اداری پوهنتون ننگرهار (406) تن ایفای وظیفه می نماید که از جمله (221) تن مامور و (185) تن شان اجیر می باشد.

 

 مامور

اجیر

مجموعه

221

185

406

 

 

 

برنامۀ پوهنځی‏‏ های شبانه:

پوهنتون ننگرهار برای آنعده فارغان صنوف دوازدهم که داخل خدمت بوده و در اوقات رسمی به تحصیلات رسیده گی کرده نمی توانند؛ در پوهنځی‏‏ های ذیل برنامه های شبانه دارد.

1ـ تعلیم و تربیه

2ـ شرعیات

3ـ زبان و ادبیات

4ـ حقوق و علوم سیاسی

5ـ اقتصاد

     در پوهنځی‏‏ های فوق الذکر (2597) تن محصل مصروف تحصیل می باشد که از جمله (177) تن آن را اناث تشکیل می دهد.

محصلان ذکور

محصلان اناث

مجموعه

2420

177

2597

 

 

 

برنامه های ماستری و دوکتورا:

 در پوهنتون ننگرهار برنامۀ ماستری در سال (1391) خورشیدی برای بار اول در پوهنځی‏‏ شرعیات شروع به فعالیت نمود. در حال حاضر پنج برنامۀ ماستری در چهار پوهنځی‏‏  این پوهنتون به ترتیب ذیل فعالیت دارد:

1ـ پوهنځی‏‏ شرعیات:

  • برنامۀ ماستری رشتۀ فقه و قانون
  • برنامۀ ماستری رشتۀ تعلیمات اسلامی

2ـ  پوهنځی‏‏ حقوق و علوم سیاسی:

  • برنامۀ ماستری رشتۀ قضأ و څارنوالی‏‏

3ـ پوهنځی‏‏ زبان و ادبیات:

  • برنامۀ ماستری رشتۀ زبان و ادب پشتو

4ـ پوهنحی اقتصاد:

  • برنامۀ ماستری رشتۀ BBA

     در رشته های چهارگانۀ ماستری فوق (287) تن کادر علی از پوهنتون ننگرهار و سایر پوهنتون های کشور مصروف آموزش می باشند و (230) تن آن از پوهنځی‏‏ شرعیات، حقوق و ادبیات به سویۀ ماستر فارغ و جهت خدمت به جامعه تقدیم شده اند.

 

برنامۀ دوکتورا:

برای بار اول در پوهنځی‏‏ شرعیات پوهنتون ننگرهار به سطح کشور برنامۀ دوکتورا ایجاد شد که این برنامه در تاریخ (20/6/1393) خورشیدی توسط پوهاند دوکتور عبیدالله عبید وزیر تحصیلات عالی وقت افتتاح شد. در این برنامه فعلاً (21) تن کادر علمی از پوهنتون ننگرهار و پوهنتون های مختلف کشور مصروف آموزش می باشند.

 

رسانه ها:

پوهنتون ننگرهار برای آگاهی مردم از فعالیت های علمی خود یک ویب سایت، یک صفحۀ فیسبوک، سه مجلۀ علمی و چند روزنامه و جریده دارد که تفصیل آن قرار ذیل می باشد:

ویب سایت پوهنتون نگرهار:

یک صفحۀ انترنتی است که با ادرس «www.nu.edu.af» معلومات، نوشته های تحقیقاتی و اخبار مربوط به پوهنتون ننگرهار را نشر می کند.

صفحۀ فیسبوک پوهنتون ننگرهار:

یک صفحۀ اجتماعی(فیسبوک) است که با داشتن ادرس « ننګرهار پوهنتون- Nangarhar University » اخبار مربوط به پوهنتون ننگرهار را به نشر می رساند.

مجلۀ علمی پوهه:

مجلۀ علمی و تحقیقاتی مرکزی پوهنتون ننگرهار می باشد که در هر سه ماه به تعداد (500) جلد چاپ می شود. این مجله آثار علمی و تحقیقی استادان را به نشر می رساند.

مجلۀ علمی طبی پوهه:

نشریۀ علمی و تحقیقاتی پوهنځی‏‏ طب پوهنتون ننگرهار می باشد که آثار فرعی علمی و تحقیقاتی استادان این پوهنځی‏‏ را نشر می کند.

مجلۀ علمی حق:

مجلۀ علمی حق ژورنال علمی و حقوقی پوهنځی‏‏ حقوق و علوم سیاسی پوهنتون ننگرهار است که در هر سه ماه به تعداد (500) جلد چاپ می شود. در این مجله نوشته ها و آثار علمی استادان پوهنځی‏‏ نامبرده به نشر می رسد.

نشریه های مختلف:

علاوه از نشریه های فوق، چندین مجله، جریده و روزنامه هم از طرف محصلان پوهنځی‏‏ های مختلف پوهنتون ننگرهار به نشر می رسد.

 

کتابخانه:

پوهنتون ننگرهار علاوه از کتابخانه های خصوصی سیزده پوهنځی‏‏، یک کتابخانۀ مرکزی هم دارد که با داشتن (44000) جلد کتاب در مسلک های مختلف در خدمت محصلان قرار دارد.

 

مرکز زبان انگلیسی، کمپیوتر و انترنت:

به نام (ILC) برای آموزش زبان انگلیسی و کمپیوتر و همچنان مرکز انترنت می باشد که با دادن انترنت به تمام پوهنځی‏‏ های این پوهنتون به صورت دوامدار برای محصلان به خاطر آموزش زبان انگلیسی و کمپیوتر کورس هایی هم به راه می اندازد. در کنار مرکز یاد شده تعدادی از پوهنځی‏‏ های این پوهنتون هم مراکز انترنتی دارند که استادان و محصلان به صورت خوب از آن استفاده می نمایند.

 

لیلیه:

پوهنتون ننگرهار برای محصلان مناطق و ولایات دوردست که واجد شرایط باشند سهولت لیلیه را مهیا ساخته است؛ در حال حاضر (2500) تن در لیلیۀ مرکزی، طب، تعلیم و تربیه و کمپیوتر ساینس شامل لیلیه می باشند و برای (6800) تن محصل بدل اعاشه داده می شود.

 

 

تماس

ایمیل ادرسInfo@nu.edu.af

ویب سایت   www.nu.edu.af

فیسبوک: (ننگرهار پوهنتون ـ  Nangarharuniversity)

 

ترتیب و جمع آوری: آمریت ارتباطات و آگاهی عامه

پایان