کتابتون

کتابتون

ننګرهار پوهنتون د ديارلس ګونو پوهنځيو پر کتابتونونو سربېره يو مرکزي کتابتون هم لري، چې د بېلابېلو مسلکونو (٤٤٠٠٠) ټوکه کتابونه پکې د محصلانو د مطالعې لپاره ايښودل شوي دي.

 

 

په وړیا ډول د نړی لویه بریښنایی کتابتون :

http://bookza.org/

اسلامی بریښنایی کتابتون:

http://www.saaid.net/book/index.php

http://www.almaktba.com/

http://www.minhajbooks.com/english/PDF/free-download-islamic-books-in-pdf-format.html

www.ebooksgo.org

www.alim.org/

په وړیا ډول د سلایډونو او کتابونو لوی پورتال :

http://www.slideshare.net/