د علمی څیړنو مرکز

د ننګرهار پوهنتون د علمی څیړنو مرکز په کال ۲۰۱۲/ ۱۳۹۲ کی د خپل فعالیت پیل کړیدی چی ترڅنګ یی د علمی څیړنو کمیټۍ چی ۱۳ غړي او یو آمر لري. غړي د خپل پوهنځي د علمي څیړنوکمیټو مسٔولین دي. ننګرهار پوهنتون اوس محال ۱۳ پوهنځي او هر پوهنځې پرته له نورو کمیټو د علمي څیړنو کمیټه هم لري. د علمی څیړنو مرکزد ننګرهار پوهنتون لوي کیمپس د سر سید احمد خان پوسټ ګریجویټ ساینس بلاک کی موقعت لري.

ګل رسول

آمرمرکز تحقیقات علمي

research@nu.edu.af