د پښتو ژبی اوادب څانګی لنډه تاریخچه

پښتو څانګه

مرام:

دغه څانګه دخپل ټاکلی مرام دپلی کیدوپه خاطر په ۱۳۵۷ ل کال ایجاداو تاسیس شویده.

دامرام په لاندې کرښوکې په لنډډول خلاصه شویدی:

 • دپښتوژبې هراړخیزترویج، علمي کول، تدریسول، نوروژبوسره یي اړیکې په ډاګه کول.
 • دلیسانس په کچه په دې ژبه کې دهیواد دځوانانو روزنه اوتحصیل، پرته له هر رازتوپیرڅخه.
 • دامکاناتواو ښوشرایطودمساعدت په صورت کې دمافوق لیسانس تحصیل ایجاد.
 • دهیوادپه فرهنګي اوکولتوري وده کې فعاله ونډه اخیستل.

اهداف او موخې:

پښتوڅانګه دخپل ټاکلي مرام ته درسیدواو نیل په خاطر یولړاهداف تعقیبوي چې دادي:

 • دیوه معیاري کریکولم په چوکاټ کې داړینومضمونونوتدریسول.
 • داتوسمسترونوتحصیل په پای کې دلیکوالۍ دفن سره داشنايی په غرض دمونوګرافونو لیکنه او دفاع.
 • محصلینوته دملي یوالي، هیواد ته دخدمت او په چاروکې فعال ګډون په صداقت او ایماندارۍ سره ددندو اجراکول روحیه ورکول.
 • دعلمي کنفرانسونوتدویراو پکې دمحصلینوفعاله ونډه.
 • په داخل او بهرکې دمحصلینواو استادانودتحصیلی کچی لوړول.
 • دکتابون تاسیس.
 • دماسترۍ تحصیلی پروګرام ایجاد او پیلول.
 • دنوې اوعلمي تکنالوجۍ ترویج، زده کړه او په چاروکې ورڅخه ګټه اخیستنه.
 • دعلمي اومسلکي اثارولیکل، ددرسی کیفیت لوړول داستادانودعلمي او تحصیلی کچي لوړول او پراختیا.
 • دیوې مجلې تاسیس.