تعلیم او تربیه

دننګرهار پوهنتون دښوونی او روزنی پوهنځی په ۱۳۵۷ﻫ ش کال په فعالیت پیل کړی دغه پوهنڅی دخپل تاسیس په وخت کښی پنځه څا نګی(کیمیا اوبیولوژی، ریاضی اوفزیک، تاریخ اوجغرافیه، پښتو ژبه اودمسلکی علوم یی درلود چی ددی څانګو څخه یواځی دمسلکی علومو څانګی محصلین نه درلود او څلورونورو څانګو یی محصلین درلود. دمسلکی علومو څانګه کښی مسلکی مضامین ټولوڅانګوکی تدریس کاوه په ۱۳۶۲ﻫ ش دپښتو ژبی اوادبیاتوڅانګه دپښتو ژبی او ادبیاتوپوهنځی ته ارتقاوکړه په  ۱۳۶۵ﻫ ش کال دښوونی اوروزنی پوهنځی په چوکاټ کښی دشپی پوهنځی ایجاد شوچی دتاریخ اوجغرافیه اوبیولوژی په دووڅانګو کی محصلین درلوددخلکوداسانتیا لپاره د شپی پوهنځی دجلال آباد په ښارکی لومړی دسولی پروژی په نوم ځای کښی اوبیاوروسته دننګرهار پیداکوژی انستیتوت کی فعال وه او د تدریس لپاره یی استادان ددرونټی څخه جلال اباد ښارته ورتلل چی دتدریس څخه وروسته بیرته ننګرهار پوهنتون  ته تلل. دطالبانو درژیم په وخت کی داچی دوی داستادانودانتقال لپاره موتر نه شو تهیه کولای نوله دی امله شپی پوهنځی یی دښوونی اوروزنی پوهنځی څخه دننګرهار پیداکوژی انستیتوت ته دټولوتعلیمی شوایقو او محصیلینو سره انتقال کړ اودهغه ځای په انسرویس څانګه کی مدغم کړ.

  څرنګه چی دښوونی اوروزنی پوهنځی اودننګرهارپیداکوژی انستیتوت په دوه بیلابیلوځایونوکښی عین پروګرام اوعین دیپارتمنتونه درلوده اودلوزده کړو دوزارت دپریکړی له مخی دغه دواړه علمی موسسی په ۱۳۸۰ﻫ ش کال سره یوځای اودننګرهار پوهنتون دښوونی او روزنی پوهنځی پنوم ونومول شو چی پدی وخت کښی دغه لاندی څانګی درلودی کیمیابیولوژی ، ریاضی اوفزیک ،تاریخ اوجغرافیه ، پښتوژبی ادبیات او مسلکی تعلیمات تر ۱۳۸۸ﻫ ش کال پوری په پورتنی څانګو سره محصلینوته تدریس ورکول کیده دمسلکی علومو څانګی محصلین نه درلود اونوروڅانګو کښی یی محصلین ترتدریس لاندی وه .اوس دلوړوزده کړودوزارت داکادمیکو چاروریاست دپریکړو له مخی پدی پوهنځی کښی د کیمیابیولوژی ، ریاضی اوفزیک ،تاریخ اوجغرافیه ، پښتوژبی ادبیات او مسلکی علومو اودمحیط زیست دچاپیریال ساتنی له ډیپارټمنتونوجوړشوی اوهمدارنګه دکریدت سیستم هم د۱۳۸۸ﻫ ش کال څخه یعنی په لومړیوټولګیو کښی تطبیق اوعملی شوی دی همدااوس په دی پوهنځی کی ۱۴۰۱ تنه نارینه او ۸۷ تنه ښځینه محصلانی دی چی ټول شمیریی ۱۴۸۸ تنه کیږی.

 

دننګرهارپوهنتون دښوونی اوروزنی دپوهنځی داستادانو لنډ معرفت

 

شمیره

تحصیلی درجه

دپلارنوم

نوم

شماره

۰۷۰۰۶۴۶۳۶۴

ماستر

برهان الدین

ذاکره

۱

۰۷۰۰۶۴۱۱۷۰

ماستر

سیداصغر

ګل اصغر

۲

۰۷۹۹۳۴۶۷۴۳

لیسا نس

اقامیر

محمدظاهر

۳

۰۷۰۰۶۰۴۶۱۲

ماستر

سیداکبر

فرمان الله

۴

۰۷۹۹۳۹۵۸۶۸

ماستر

مد دخان

محمد نبی

۵

۰۷۰۰۸۱۷۳۷۴

لیسا نس

سیدعبدالرزاق

سیدجمال الدین

۶

۰۷۰۰۶۱۳۶۵۳

ماستر

پاینده محمد

عزت الله

۷

۰۷۰۰۰۶۳۶۶۴

لیسا نس

دوست محمد

محمداکرم

۸

۰۷۰۰۱۷۴۰۸۱

لیسا نس

سیدقایل شاه

سید شیراقاه

۹

۰۷۰۰۶۰۱۴۷۶

ماستر

سید الرحمن

نوررحمن

۱۰

۰۷۰۰۶۳۴۷۱۱

لیسا نس

عبدالوهاب

جان محمد

۱۱

۰۷۰۰۶۰۴۷۰۶

ماستر

عبدالمحید

عبد الرشید

۱۲

۰۷۰۰۶۷۰۶۶۰

لیسا نس

محمد عالم

محمد عارف

۱۳

۰۷۰۰۶۶۲۷۵۷

ماستر

عزیزالدین

اسرارالدین

۱۴

 

ماستر

محمدشریف

شیرزمان

۱۵

۰۷۹۹۳۵۲۶۳۶

ماستر

صلاح الدین

ضیاالدین

۱۶

۰۷۰۰۶۲۳۶۲۲

لیسا نس

مهمند خان

مستعلی خان

۱۷

۰۷۰۰۶۵۳۶۸۰

ماستر

محمدلایق

محمدناصر

۱۸

۰۷۰۰۶۱۷۲۶۶

ماستر

عبدالسلام

حبیب الله

۱۹

۰۷۰۰۶۳۵۷۸۰

ماستر

سردارخان

احسان الله

۲۰

۰۷۰۰۶۲۹۴۱۹

ماستر

عبیدالله

محمد عمر

۲۱

۰۷۹۹۰۲۸۵۷۷

لیسا نس

سید رضاه

معصومه

۲۲

۰۷۰۰۶۳۱۹۷۷

لیسانس

خان شرین

محمد داود

۲۳

۰۷۰۰۶۱۳۳۱۰

لیسانس

قطب خان

محمد عیسی خان

۲۴

۰۷۰۰۶۴۲۵۳۰

ماستر

محمد کریم

محمدابراهیم

۲۵

 

لیسانس

شیرعلی

نور علی خان

۲۶

۰۷۹۹۳۶۲۶۷۷

لیسانس

عبدالمنان

سیدالرحمن

۲۷

۰۷۰۰۶۳۲۱۷۲

ماستر

غلا م ربانی

ملا جان

۲۸

۰۷۰۰۶۱۲۱۷۲

لیسانس

ملک

غلا م رسول

۲۹

۰۷۰۰۶۳۹۷۵۸

لیسانس

عبدالحمید

عبدالغفور

۳۰

۰۷۹۹۲۸۷۹۵۹

لیسانس

سیدولی

علاوالدین

۳۱

۰۷۰۰۶۰۵۳۸۵

لیسانس

میاجان

سیدغنی

۳۲

۰۷۰۰۶۲۱۵۹۹

لیسانس

ګلشاه

ملا محمد

۳۳

۰۷۰۰۶۳۲۹۶۴

ماستر

مولاداد

کریم الله

۳۴

۰۷۰۰۶۰۵۲۲۲

لیسانس

عبدالطیف

عبدالوحید

۳۵

۰۷۰۲۱۳۶۵۴۷

ماستر

فیض محمد

راض محمد

۳۶

۰۷۰۰۶۳۵۷۸۰

ماستر

مزمل

عبدالربی

۳۷

۰۷۰۰۶۲۳۳۰۳

لیسانس

عبدالغنی

معصوم جان

۳۸

۰۷۰۰۶۰۳۰۹۹

ماستر

معراج الدین

ولی الله

۳۹

۰۷۰۰۶۰۵۰۹۲

ماستر

عبدالستار

سعد الحق

۴۰

۰۷۰۰۶۳۱۶۱۹

لیسانس

ګلداد

علم خان

۴۱

۰۷۰۰۹۹۲۵۱۲

لیسانس

ثمرګل

سید محمد

۴۲

۰۷۹۹۲۵۶۵۵

ماستر

ګل شمال

عبدالطیف

۴۳

۰۷۰۶۳۶۳۲۶۸

لیسانس

فضل الرحمن

شفیق الله

۴۴

۰۷۰۰۶۲۹۵۱۴

ماستر

حیات الله

شیلا

۴۵

۰۷۷۸۶۸۲۸۱۲

لیسانس

عبدالغفار

جان محمد

۴۶

 

لیسانس

ښایسته ګل

احسان الله

۴۷

 

 

محمد

فضل الرحمن

۴۸

 

 

محمد کمال

شیرحسن

۴۹

 

 

 

 

۵۰